Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću (Službene novine FBIH br.48/15 i 60/15), Klas dd, Sarajevo, (u daljem tekstu: Organizator), utvrđuje sledeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila). Nagradna igra “Klas proizvode u Hoše marketima kupi i nagrade pokupi”.

 

BROJ RJEŠENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA: UP-05-12-1-4015/21 OD 15.12.2021. GODINE

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

 1. PRIREĐIVAČ/ORGANIZATOR

Priređivač nagradne igre je  Klas dd Sarajevo, sa sjedištem u Paromlinska 43, Sarajevo, identifikacioni broj: 4200495880005, PDV broj: 200495880005, registarski broj: UF/I-1126/02.

 1. TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje u periodu 24.12.2021.-15.01.2022., a priređuje se u svrhu nagrađivanja lojalnosti kupaca i promocije domaćeg  brenda Klas kod kupca Hoše Komerc.

Organizator će nakon odobrenja Federalnog ministarstvo finansija, a prije početka nagradne igre, objaviti pravila nagradne igre najmanje u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezno navođenje broja i datuma odobrenja.

Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila će biti dostupna na www.klas.ba i na plakatima na prodavnicama Hoše Komerca, tokom radnog vremena, svakog radnog dana.

 1. NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je: “Klas proizvode u Hoše marketima kupi i nagrade pokupi”.

 1. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje dobitnika nagrada će se održati u tržnom centru Hoše PJ Hadžići, na adresi (…) Sarajevo, 22.01.2022.g. u 12 sati.

Nagradno izvlačenje će biti javno i nadgledano od strane tročlane komisije, koja će o tome sačiniti odgovarajući zapisnik.

 1. FOND NAGRADA

Nagradni fond sastoji se od 17 nagrada, i to sedam robnih nagrada i 10 poklon paketa proizvoda kompanije Klas dd Sarajevo, čija ukupna vrijednost iznosi 625,20KM sa uračunatim PDV-om.

 1. POJEDINAČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST NAGRADA

Pojedinačna tržišna vrijednost nagrada iznosi:

NAGRADE Pojedinačna vrijednost nagrade sa PDV (KM) Količina (kom) UKUPNA VRIJEDNOST sa PDV (KM)
1 ROWENTA ROTIRAJUĆA ČETKA 95,00 1 95,00
2 TEFAL PEGLA 45,00 1 45,00
3 VIVAX APARAT ZA VAFLE 39,00 1 39,00
4 ELECTROLUX MIKSER SA POSUDOM 89,00 1 89,00
5 SAMSUNG USISIVAČ 109,00 1 109,00
6 VIVAX KUHALO 30,00 1 30,00
7 TEFAL TOSTER 59,00 1 59,00
8 10 x poklon paketa proizvoda kompanije Klas d.d. Sarajevo 15,92 10 159,20
UKUPNO   17 625,20KM

 

 1. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju kupci sa prijavljenim prebivalištem u BiH, koji izvrše kupovinu proizvoda kompanije Klas dd, Sarajevo u poslovnim jedinicama Hoše Komerca u iznosu od najmanje 5,00 KM i koji su prilikom te kupovine, na poleđini računa upisali svoje podatke i račun ubacili u za tu svrhu predviđenu kutiju.

Učesnici na poleđini računa upisuju svoje lične podatke (ime i prezime) i kontaktne podatke (broj telefona i/ili e-mail adresu), i na prodajnom mjestu ubacuju u kutiju predviđenu za tu namjenu.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Klas dd Sarajevo,  niti zaposlenici Hoše Komerca, kao ni uži članovi njihovih porodica.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem računa, s tim da jedan učesnik može dobiti samo jednu nagradu u toku trajanja ove nagradne igre, bez obzira na broj realizovanih kupovina.

Krivotvoreni, oštećeni ili pogrešno i nepotpuno ispunjeni računi nevažeći su i ne daju pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova Pravila.

 

 1. NAČIN OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje nagrada bit će organizovano Hoše PJ Hadžići, na adresi (…) Sarajevo, 22.01.2022.g. u 12 sati, a rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni i na web stranici, u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora mogu objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, slikovnom, audio i video materijalu.

Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provođenje nagradne igre, kao i ova Pravila, čuvaju se u prostorijama Organzatora dvije godine. Nakon isteka navedenog roka, Organizator može uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

 

 1. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnog dokumenta na kojem su navedeni lični podaci isti kao oni navedeni na izvučenom računu.

Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti od Organizatora u roku od 15 dana od datuma obavještenja. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, Organizator će postupiti shodno odredbama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

Ukoliko je dobitnik maloljetnik, nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi, pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju, odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, odnosno pitanje može biti naknadno dogovoreno između dobitnika  i Organizatora.

Organizator ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim Pravilima. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati radnici Priređivača, niti članovi njihovih užih porodica odnosno domaćinstva.

Porez na dohodak od nagradne igre (10%) snosi dobitnik nagrade.

 

 1. NADLEŽNOST SUDA

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

 1. SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJA NAGRADA

Tročlanu komisiju za izvlačenje nagrada će Organizator imenovati posebnom odlukom.

 

 1. USLOVE POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Priređivača, a prekid nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena.

 

 

 

S poštovanjem,

Klas d.d., Sarajevo

Paromlinska 43

 

 

Broj protokola: KL-06-IP-2062/21

 

U Sarajevu, 15.12.2021. godine